dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
ภาษีต่าง ๆ article

ภาษีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

   ภาษีเงินได้หักณที่จ่าย (242.43 KB)

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

      ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (98.33 KB)

      นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (69.97 KB)

      ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล (64.65 KB)

      ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากกำไรสุทธิ

              ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงืนได้จากกำไรสุทธิ (76.64 KB)

              รอบระยะเวลาบัญชี (85.95 KB)

              กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (70.05 KB)

              เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ (153.45 KB)

              เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม) (118.89 KB)

             อัตราภาษีและการคำนวณภาษี (87.43 KB)

             การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี (64.94 KB)

     ภาษีเงินได้นิติบคคลที่คำนวณจากรายได้ก่อนหักรายจ่าย (97.44 KB)

     ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย (83.56 KB)

     ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการจำหน่ายกำไรไปนอกประเทศ (78.55 KB)

     สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (80.73 KB)

     บัญชีอัตราภาษีเงินได้ (83.54 KB)
ภาษีเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการใหม่ควรทราบ
WWW.KATN-ACCOUNTING.COM